impedance-logo02

آکوستیک صنعتی

آكوستيك صنعتي از نظر اصول علمي و تئوري علم آكوستيك بسيار مشابه بخش آكوستيك معماري مي باشد و تنها در چگونگي مدل‌سازي و ارائه راهكارها با هم متفاوت هستند. به طور كلي هنگامي كه منبع ايجاد صدا و يا ارتعاش وسيله اي صنعتي باشد، حل مسائل پيرامون اين منابع در حيطه آكوستيك صنعتي قرار ميگيريد.  فضاهاي صنعتي معمولا با دو مشكل اساسي روبه رو هستند، اول بالا بودن سطح نوفه (نويز) داخلي فضاهاي صنعتي که از حد استاندارد بهداشت محیطی براي كار افراد بیشتر می‌باشد، دوم ايجاد مزاحمت صوتي براي فضاهاي اطراف. مشكلات نويز صنعتي طيف بسيار گسترده‌اي از فضاها و كاربري‌ها را در بر ميگيرد، برخي ازين موارد عبارتند از: موتور خانه هاي خانگي يا صنعتي و اداري، هواسازها و چيلرها، كمپرسورها، ديزل ژنراتورها، نيروگاه هاي توليد برق، كارگاه هاي برش كاري، كارگاه هاي پرس، مناطق صنعتی، جاده‌ها و راه‌آهن، مناطق فرودگاهی و … . امپدانس با تكيه بر دانش و علم آكوستيك در زمينه كاهش آلودگي صوتي حاصل از فضاهاي صنعتي آماده ارائه خدمات در زمينه‌هاي ذيل مي باشد:

يكي از مشكلات فضاهاي صنعتي بالا بودن بيش از حد نويز محيط داخلي و مناسب نبود شرايط از نظر بهداشت محیطی محل كار مي‌باشد. اين مشكل به دليل ازدیاد انرژي صوتي توليدي و نبود جاذب‌های صوتی، پخشاگرها و جدا كننده هاي مناسب ایجاد می‌شود. مجموعه امپدانس با ارائه راهكارهاي آكوستيك معماري و طراحي جدا كننده و سطوح جاذب و پخشاگر داخل محيط هاي صنعتي ميتواند تا حد امكان از بروز تشديد صوتي و بالا بودن ميزان نوفه (ویز) بكاهد. همچنين طرح هاي ارائه شده در نرم افزار هاي شبيه‌ساز آکوستیکی مانند (اودون) ODEON مورد آزمايش قرار گرفته و از نتايج حاصل اطمينان به عمل مي آيد.

سايلنسر‌ها (صداگیرها) قطعاتي هستند كه با وجود انتقال گاز بين دو محيط مانع از انتقال صدا تا حد مناسبی مي شوند. ميزان کاهش صوت سايلنسرها ما بين دو محيط را با دسي بل بيان ميكنند. اين قطعات نسبت به كاربري داراي انواع بسيار مختلفي مانند: سايلنسرهاي جذبي، پخشاگري، بازتابي، اكتيو و …. مي باشند. از سايلنسرها معمولا در مجراهاي هواي تازه ورودي و خروجي فضاهاي صنعتي و از همه مهمتر در راه گاز خروجي موتورها و ديزل ژنراتورها استفاده مي شود. مجموعه امپدانس با توجه به تجربه طولاني در طراحي سايلنسرهاي صنعتي آماده ارائه خدمات و طراحي انواع سايلنسرهای صوتی صنعتي مي باشد.

يكي از مشكلات اصلي فضاهاي صنعتي ايجاد مزاحمت صوتي براي محوطه‌هاي اطراف مي باشد. براي مثال يك كمپرسور گاز، ديزل ژنراتور، كارگاه پرسكاري ميتواند تا فاصله‌ی چند ده‌ متری، بیش از ۳۰ دسی‌بل سطح نوفه (نویز) محیط را افزایش دهد. امپدانس با ارائه راهكارهاي ايزولاسيون جدا كننده‌هاي خارجي سازه‌ها و سالن‌های صنعتي آماده ارائه خدمات مي باشد. اين جداكننده ها مانند: ديوارها، پنجره ها، درب هاي ورودي و خروجي، محل هاي ورودي و خروجي هوا و … در صورتي كه داراي لايه بندي و درز بندي مناسبي باشند مي توانند از تفوذ صوت به خارج جلوگيري نمايند.

معمولا دستگاه‌هاي صنعتي با توجه به ماهيت كاري آن ها،كه اكثرا دوراني و يا رفت و برگشتي هستند، يكي از منابع اصلي ايجاد ارتعاش به شمار ميروند. اين ارتعاش در صورتي كه به سازه اصلي و محيط‌هاي كاري و اداري منتقل گردد مي تواند باعث ايجاد آلودگي ارتعاشي و صوتي داخل ساختمان‌ها گردد. امپدانس آماده ارائه خدمات در طراحي جدا كننده‌هاي ارتعاشي با توجه به وزن و فرکانس مشخصه منابع ارتعاش مورد نظر مي‌باشد. اين دمپرهای ارتعاشی ميتوانند از نوع فنري، فنري-لاستيكي، لاستيكي، فنري-روغني، بادي و انواع ديگر باشند.

در عـلم آکـوسـتیک بـا تـوجـه بـه مـاهـیت مـوجـی صـوت، هـیچگاه نـمیتوان داده هـای تجـربـی و آزمـایـشگاهـی را نـادیـده گـرفـت. هـر مـاده بـه طـور کـلی ۳ ویژگی آکـوسـتیکی دارد: ۱) ضـریـب جـذب ۲ ) افـت صـوتـی ۳) پـخشاگـری صـوتـی کـه بـا دانسـتن ایـن سـه ویژگی مـیتوان رفـتار آن را در میدان صوتی و به وسیله‌ی نـرم افـزارهـا شـبیه سـازی کـرد. امـا بـدسـت آوردن ایـن سـه خـاصـیت مـاده بـه صـورت تـئوری بسـیار دشـوار بـوده و در بسـیاری از مـوارد غـیر قـابـل اتکا مـی بـاشـد. لـذا تـنها راه اسـتفاده از روش های آزمایشگاهی و تجربی میباشد. شـرکـت امـپدانـس کـه بـرآمـده از دانـشگاه صـنعتی شـریـف مـی بـاشـد، ارتـباط تـنگاتـنگی بـا آزمـایـشگاه آکـوسـتیک و الکتروآکوسـتیک دانـشگاه صنعتی شـریف دارد و میتواند خدمات اندازه‌گیری پارامترهای آکوستیکی را در دانشگاه شریف ارائه دهد. این اندازه‌گیری‌ها شامل ویژگیهای صوتی مصالح، اندازه‌گیری کمی کیفیت صوت در یک فضا از جمله زمان بازآوایش یا واخنش، نوفه زمینه، همچنین اندازه‌گیری نوفه تجهیزات در آزمایشگاه یا در محل میباشد. هـمچنین امـپدانـس مـی تـوانـد در زمـینه سـاخـت و طـراحـی آزمـایـشگاههـای آکـوسـتیک، اتـاق سـکوت، اتـاق زنـده، تجهـیزات آزمـایـشگاهـی آکوسـتیکی و آمـوزش افراد خدمات مورد نظر را ارائه نماید.

معمولا فضاهاي صنعتي با توجه به ايجاد سطح بالايي از نويز صوتي، تا چند صد متر اطراف محل را دچار آلودگي صوتي ميكنند. تهيه نقشه صوتي مناطق شهری، صنعتی ميتواند به طراح آكوستيك براي ارائه راهكارهاي مناسب بسيار كمك كند. همچين اين نقشه هاي صوتي مي تواند به كمك مديران شهري بيايد تا اقدامات لازم براي كاهش آلودگي صوتي داخل شهرها و حومه شهرك هاي صنعتي را در روند كار خود قرار دهند. در مورد مکان یابی یک پروژه از لحاظ صوتی نیاز به تهیه‌ی نقشه‌های صوتی می باشد. مجموعه امپدانس آماده ارائه خدمات در زمينه ارائه نقشه صوتي حاصل از شبيه سازي و يا داده برداري میدانی مي باشد.