آکوستیک صنعتی

آکوستیک صنعتی از نظر اصول علمی و تئوری علم آکوستیک بسیار مشابه بخش آکوستیک معماری می باشد و تنها در چگونگی مدل‌سازی و ارائه راهکارها با هم متفاوت هستند. به طور کلی هنگامی که منبع ایجاد صدا و یا ارتعاش وسیله ای صنعتی باشد، حل مسائل پیرامون این منابع در حیطه آکوستیک صنعتی قرار میگیرید.  فضاهای صنعتی معمولا با دو مشکل اساسی روبه رو هستند، اول بالا بودن سطح نوفه (نویز) داخلی فضاهای صنعتی که از حد استاندارد بهداشت محیطی برای کار افراد بیشتر می‌باشد، دوم ایجاد مزاحمت صوتی برای فضاهای اطراف. مشکلات نویز صنعتی طیف بسیار گسترده‌ای از فضاها و کاربری‌ها را در بر میگیرد، برخی ازین موارد عبارتند از: موتور خانه های خانگی یا صنعتی و اداری، هواسازها و چیلرها، کمپرسورها، دیزل ژنراتورها، نیروگاه های تولید برق، کارگاه های برش کاری، کارگاه های پرس، مناطق صنعتی، جاده‌ها و راه‌آهن، مناطق فرودگاهی و … . امپدانس با تکیه بر دانش و علم آکوستیک در زمینه کاهش آلودگی صوتی حاصل از فضاهای صنعتی آماده ارائه خدمات در زمینه‌های ذیل می باشد:

  • یکی از مشکلات فضاهای صنعتی بالا بودن بیش از حد نویز محیط داخلی و مناسب نبود شرایط از نظر بهداشت محیطی محل کار می‌باشد. این مشکل به دلیل ازدیاد انرژی صوتی تولیدی و نبود جاذب‌های صوتی، پخشاگرها و جدا کننده های مناسب ایجاد می‌شود. مجموعه امپدانس با ارائه راهکارهای آکوستیک معماری و طراحی جدا کننده و سطوح جاذب و پخشاگر داخل محیط های صنعتی میتواند تا حد امکان از بروز تشدید صوتی و بالا بودن میزان نوفه (ویز) بکاهد. همچنین طرح های ارائه شده در نرم افزار های شبیه‌ساز آکوستیکی مانند (اودون) ODEON مورد آزمایش قرار گرفته و از نتایج حاصل اطمینان به عمل می آید.

  • سایلنسر‌ها (صداگیرها) قطعاتی هستند که با وجود انتقال گاز بین دو محیط مانع از انتقال صدا تا حد مناسبی می شوند. میزان کاهش صوت سایلنسرها ما بین دو محیط را با دسی بل بیان میکنند. این قطعات نسبت به کاربری دارای انواع بسیار مختلفی مانند: سایلنسرهای جذبی، پخشاگری، بازتابی، اکتیو و …. می باشند. از سایلنسرها معمولا در مجراهای هوای تازه ورودی و خروجی فضاهای صنعتی و از همه مهمتر در راه گاز خروجی موتورها و دیزل ژنراتورها استفاده می شود. مجموعه امپدانس با توجه به تجربه طولانی در طراحی سایلنسرهای صنعتی آماده ارائه خدمات و طراحی انواع سایلنسرهای صوتی صنعتی می باشد.

  • یکی از مشکلات اصلی فضاهای صنعتی ایجاد مزاحمت صوتی برای محوطه‌های اطراف می باشد. برای مثال یک کمپرسور گاز، دیزل ژنراتور، کارگاه پرسکاری میتواند تا فاصله‌ی چند ده‌ متری، بیش از ۳۰ دسی‌بل سطح نوفه (نویز) محیط را افزایش دهد. امپدانس با ارائه راهکارهای ایزولاسیون جدا کننده‌های خارجی سازه‌ها و سالن‌های صنعتی آماده ارائه خدمات می باشد. این جداکننده ها مانند: دیوارها، پنجره ها، درب های ورودی و خروجی، محل های ورودی و خروجی هوا و … در صورتی که دارای لایه بندی و درز بندی مناسبی باشند می توانند از تفوذ صوت به خارج جلوگیری نمایند.

  • معمولا دستگاه‌های صنعتی با توجه به ماهیت کاری آن ها،که اکثرا دورانی و یا رفت و برگشتی هستند، یکی از منابع اصلی ایجاد ارتعاش به شمار میروند. این ارتعاش در صورتی که به سازه اصلی و محیط‌های کاری و اداری منتقل گردد می تواند باعث ایجاد آلودگی ارتعاشی و صوتی داخل ساختمان‌ها گردد. امپدانس آماده ارائه خدمات در طراحی جدا کننده‌های ارتعاشی با توجه به وزن و فرکانس مشخصه منابع ارتعاش مورد نظر می‌باشد. این دمپرهای ارتعاشی میتوانند از نوع فنری، فنری-لاستیکی، لاستیکی، فنری-روغنی، بادی و انواع دیگر باشند.

  • در عـلم آکـوسـتیک بـا تـوجـه بـه مـاهـیت مـوجـی صـوت، هـیچگاه نـمیتوان داده هـای تجـربـی و آزمـایـشگاهـی را نـادیـده گـرفـت. هـر مـاده بـه طـور کـلی ۳ ویژگی آکـوسـتیکی دارد: ۱) ضـریـب جـذب ۲ ) افـت صـوتـی ۳) پـخشاگـری صـوتـی کـه بـا دانسـتن ایـن سـه ویژگی مـیتوان رفـتار آن را در میدان صوتی و به وسیله‌ی نـرم افـزارهـا شـبیه سـازی کـرد. امـا بـدسـت آوردن ایـن سـه خـاصـیت مـاده بـه صـورت تـئوری بسـیار دشـوار بـوده و در بسـیاری از مـوارد غـیر قـابـل اتکا مـی بـاشـد. لـذا تـنها راه اسـتفاده از روش های آزمایشگاهی و تجربی میباشد. شـرکـت امـپدانـس کـه بـرآمـده از دانـشگاه صـنعتی شـریـف مـی بـاشـد، ارتـباط تـنگاتـنگی بـا آزمـایـشگاه آکـوسـتیک و الکتروآکوسـتیک دانـشگاه صنعتی شـریف دارد و میتواند خدمات اندازه‌گیری پارامترهای آکوستیکی را در دانشگاه شریف ارائه دهد. این اندازه‌گیری‌ها شامل ویژگیهای صوتی مصالح، اندازه‌گیری کمی کیفیت صوت در یک فضا از جمله زمان بازآوایش یا واخنش، نوفه زمینه، همچنین اندازه‌گیری نوفه تجهیزات در آزمایشگاه یا در محل میباشد. هـمچنین امـپدانـس مـی تـوانـد در زمـینه سـاخـت و طـراحـی آزمـایـشگاههـای آکـوسـتیک، اتـاق سـکوت، اتـاق زنـده، تجهـیزات آزمـایـشگاهـی آکوسـتیکی و آمـوزش افراد خدمات مورد نظر را ارائه نماید.

  • معمولا فضاهای صنعتی با توجه به ایجاد سطح بالایی از نویز صوتی، تا چند صد متر اطراف محل را دچار آلودگی صوتی میکنند. تهیه نقشه صوتی مناطق شهری، صنعتی میتواند به طراح آکوستیک برای ارائه راهکارهای مناسب بسیار کمک کند. همچین این نقشه های صوتی می تواند به کمک مدیران شهری بیاید تا اقدامات لازم برای کاهش آلودگی صوتی داخل شهرها و حومه شهرک های صنعتی را در روند کار خود قرار دهند. در مورد مکان یابی یک پروژه از لحاظ صوتی نیاز به تهیه‌ی نقشه‌های صوتی می باشد. مجموعه امپدانس آماده ارائه خدمات در زمینه ارائه نقشه صوتی حاصل از شبیه سازی و یا داده برداری میدانی می باشد.